سازمان فناوری اطلاعات ایران

گواهی ثبت اختراع

 

گام های اجرایی فرآیند کمیته حق اختراع نرم افزار

 

  1. مراجعه متقاضی به سایت مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربه آدرس ssaa.ir، ثبت اظهار نامه و انجام اقدامات مربوطه در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  2. صدور نامه از طرف مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استعلام از دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران  به همراه ارسال رونوشت اظهار نامه و سایر مدارک مربوطه

  3. ارسال نامه استعلام مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  به دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران

  4. اظهار نظر اعضاء کمیته حق اختراع در سازمان فناوری اطلاعات ایران(دفتر حقوقی)

  5. دعوت از متقاضی برای حضور در جلسه ارائه شفاهی محصول درصورت لزوم

  6. برگزاری جلسه کمیته و بررسی ادعا

  7. ارسال تصمیمات نهایی کمیته در قالب نامه به مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  8. نگهداری پرونده مدارک و مستندات محصول در دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران

 

 

بر اساس ماده 21 آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به سایت ssaa.ir مراجعه فرمایید.

 

 

ورود به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک (ssaa.ir)